Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Moderní technologie mění „pravidla hry“

Západ nesmí zůstat pozadu


Nutnost zlepšení spolupráce v oblasti společného výzkumu, vývoje a pořizování obranného materiálu a technologií, zvýšení pozornosti na oblast nastupujících a přelomových technologií a posílení kooperace mezi EU a NATO – to jsou hlavní závěry vyplývající z konference s názvem Význam moderních technologií pro evropskou obranu a bezpečnost. Tato v pořadí již druhá konference organizovaná ministerstvem obrany v rámci českého předsednictví v Radě EU se konala ve dnech 19. a 20. července 2022 v pražském Orea Hotel Pyramida.

Zlepšení spolupráce členských států jako podmínka zajištění evropské bezpečnosti

V rámci prvního panelu, který se věnoval společnému plánování schopností, projektům výzkumu a vývoje a pořizování obranného materiálu, se účastníci shodli na nutnosti překonat celou řadu výzev jako je potřeba rychleji a efektivněji spolupracovat, nakládat co nejúčelněji s finančními prostředky určenými na obranu, či překonat současný nedostatek na trhu s obranným materiálem. Navázání efektivnější spolupráce se v důsledku ruské agrese na Ukrajině ukazuje jako stále důležitější, v procesu však musí být respektovány národní pozice jednotlivých zemí. „Musíme zůstat jednotní, sdílet zkušenosti a poskytovat si vzájemně pomoc. To je jedinou cestou k úspěchu a překonání krize“, uvedl k tématu zástupce náměstka pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR Filip Gantner.

Kromě nutnosti překonat tyto překážky se diskutující zaměřili i na současné projekty a vyzdvihli Evropský obranný fond (EDF) jako příklad fungující spolupráce členských států v oblasti obranného průmyslu. Současně vyjádřili svá očekávání týkající se rozšíření působnosti tohoto fondu a navýšení jeho finančních prostředků. Zástupce Evropské komise Alain Alexis doplnil, že jsou v současné době připravovány projekty odvozené ze základních principů EDF, které mají za cíl členským státům pomáhat při společných nákupech obranného materiálu.

Nastupující a přelomové technologie (EDTs) jsou budoucností vojenství

Navazující část konference byla věnována nastupujícím a přelomovým technologiím (EDTs), kterými jsou například umělá inteligence, autonomní zbraňové systémy či vesmírné technologie. V diskusi se vystupující shodli na stále vzrůstající důležitosti těchto technologií a na nutnosti budování a vytváření iniciativ, které zajistí EU a NATO technologickou výhodu nad případnými protivníky.

Upozornili také na největší výzvy a kritické oblasti. Za jednu z největších výzev účastníci panelu označili možnou závislost na třetích zemích v oblasti dodávek jednotlivých komponentů pro finální produkty. Řešením této problematiky by měla být podpora domácího (evropského) průmyslu a bližší spolupráce s NATO. Další výzvu v oblasti EDTs představuje navázání vztahu mezi obranným a civilním sektorem, kdy významná část inovativních řešení přichází právě z civilní sféry. „Za tímto účelem je nutné vytvářet projekty podporující provázání jednotlivých odvětví průmyslu a zároveň akademické sféry,“ sdělil k věci náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce MO ČR Tomáš Kopečný. Odborníci také během diskuse ocenili dosavadní unijní i alianční iniciativy, které se o toto pokoušejí.

Kooperace mezi EU a NATO je v oblasti inovací zásadní

Závěrečná část konference byla zaměřena na obranné inovační iniciativy a hledání možných oblastí strategické spolupráce mezi iniciativami Evropské unie a NATO, které by se měly snažit o překonání bariéry mezi doménou obrany, inovativním soukromým sektorem a akademickou sférou. Zástupce NATO James Appathurai v rámci panelu představil Inovační fond NATO a obranný akcelerátor DIANA, představitel Evropské obranné agentury (EDA) posléze přiblížil náplň činnosti Centra pro obranné inovace EU (HEDI). Z pohledu Západu se jedná o hlavní nástroje pro udržení technologického náskoku.

Diskutující potvrdili, že je nutné rozšířit spektrum subjektů, které mohou přispět svými schopnostmi k zajištění evropské bezpečnosti a obrany – především se jedná o start-upy a akademická výzkumná pracoviště, jejichž těžiště činnosti je primárně mimo obranný a bezpečnostní průmysl. Smyslem výše vznikajících aktivit by kromě zvýšení investic do výzkumu, vývoje a inovací mělo být také navýšení úrovně informování o možnostech zapojení civilní a soukromé sféry do podobných projektů.

V diskusi hosté vyjádřili přesvědčení, že realizace společných projektů a užší spolupráce mezi evropskými a aliančními obrannými iniciativami je nejen možná, ale rovněž nezbytná. Sdílení informací a koordinace aktivit by pak měly nejen zamezit vytváření duplikací, ale i zbytečnému dělení finančních a lidských zdrojů pro v podstatě identické projekty.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Sekce průmyslové spolupráce MO ČR a Sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR /r
Foto: Jan Schejbal, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.