MENU

Marcová rotácia 2019 UNFICYP

potvrdila svoju pripravenosť


„All stations, all stations, Endex!“ – týmto povelom bolo v stredu ukončené dvojdňové kontrolné cvičenie príslušníkov jednotky pripravujúcej sa do operácie UNFICYP. Vyvrcholením trojtýždňového úsilia vynaloženého počas spoločného a odborného výcviku budúcich modrých baretov bolo záverečné taktické cvičenie, ktoré sa konalo v termíne 27. až 28. novembra 2018 v priestoroch posádkového cvičiska plrb Kolíňanský vrch.

Preverovaní boli príslušníci štábu z ich funkčných povinností, ženisti z plnenia odborných úloh a príslušníci strážnej roty z riešenia rôznych incidentov a podávaní hlásení. Inštruktori z protilietadlovej raketovej brigády v Nitre vytvorili vo výcvikovom priestore časť nárazníkovej zóny, čo najviac sa približujúcu realite, so systémom patrolovacích základní, pozorovacích stanovísk a trás. Profesionálni vojaci vykonávali hliadkovanie so zámerom zabezpečiť jej monitorovanie a v prípade výskytu incidentov ich riešenie v súlade s mandátom misie UNFICYP. Plnenie úloh jednotky počas kontrolného cvičenia bolo v maximálnej miere prispôsobené skutočným podmienkam v priestore vyslania. To je predpokladom na úspešné zvládnutie cieľov odbornej pripravenosti jednotky pre plnenie úloh vo vojenskej operácii v medzinárodnom prostredí mimo SR. Medzi ďalšie preverované oblasti patrili: potláčanie davu (crowd control), poskytovanie prvej pomoci (Providing of First Aid), systém hlásení (reporting system), rádiokomunikácia na rôznych stupňoch velenia a riadenia v anglickom jazyku (voice procedures), styčná a vyjednávacia činnosť dôstojníkov MOLO (Military Observer Liaison Officer) a SCAMLO (Sector Civil Affairs Military Liaison Officer).

Pripravenosť rotujúcej jednotky preverila osobitná vnútorná kontrola z SCKM pod vedením plk. Ľubomíra Podhorca a komisia veliteľa Vzdušných síl pod vedením mjr. Vladimíra Smoleja. Komisia je tvorená príslušníkmi, ktorí majú skúsenosť z pôsobenia v misii UNFICYP, preto môžu najlepšie zhodnotiť stav vycvičenosti a pripravenosti vojakov.   Na záverečnom nástupe oboznámila komisia cvičiacich so záverom   – marcová rotácia UNFICYP je hodnotená ako Nasaditeľná.

Po ukončení cvičenia nasleduje výber tých najlepších. Cvičenia sa zúčastnilo 101 vojenských profesionálov, z toho 8 žien. Na Cyprus v polovici marca 2019 odíde z tohto počtu len 70 najlepších a dvaja príslušníci vojenskej polície.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.