MENU

Smernica náčelníka generálneho štábu

a plány prípravy na rok 2019 sú schválené


Náčelník generálneho štábu v utorok 11 decembra schválil smernicu a plány prípravy podriadených veliteľstiev a útvarov, čím zavŕšil proces plánovania činnosti na nasledujúci rok.

Plánovací proces bol zameraný na postupné posilňovanie operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR a to prostredníctvom vyváženého zvyšovania kvality štyroch pilierov, ktorými sú vzdelaný a schopný personál, moderná výzbroj, náročný výcvik a vôľa, morálka a disciplína príslušníkov OS SR. Zároveň však bol tohtoročný spôsob výnimočný aplikovaním princípov operačného plánovania umožňujúce následný priebežný monitoring dosahovaných výsledkov.

Generálporučík Zmeko k schváleným plánom uviedol: „V roku 2019 budeme intenzívnejšie cvičiť a zároveň sa pripravovať na prijatie novej výzbroje. Dva mesiace intenzívnej práce štábov vyústili do schválenia mojej novej Smernice a plánov prípravy veliteľov síl a priamo podriadených útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2019. Výzvy, ktoré pred nami stoja v roku 2019 si vyžiadali zásadnú zmenu prístupu k plánovaniu prípravy v nasledujúcom roku. Uplatnením overených nástrojov operačného plánovania aj pri plánovaní nového výcvikového roku sme pripravili plán prípravy, ktorý jasne definuje hlavné línie úsilia, ciele a merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých budeme priebežne monitorovať stav prípravy útvarov a zariadení ozbrojených síl. Našou hlavnou ambíciou je na konci roku 2019 dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti útvarov na operačné použitie. Budeme aj naďalej plniť operačné úlohy v medzinárodnom krízovom manažmente a v rámci medzinárodnej vojenskej spolupráce a začneme postupne implementovať projekty spôsobilostí k hlavným projektom vyzbrojovania. Osobitne sa zameriame na nábor nových profesionálnych vojakov, na prípravu personálu pre novo zavádzanú výzbroj, na dobrovoľnú vojenskú prípravu a na prípravu aktívnych záloh. Budeme skvalitňovať procesy súvisiace so starostlivosťou o technický stav výzbroje. Budeme hľadať riešenia na zlepšenie logistickej infraštruktúry pre novo zavádzanú výzbroj a na podporu systémového prístupu k rozvoju infraštruktúry v užívaní ozbrojených síl SR.“

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: OOd NGŠ, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.