MENU

Hlavní prioritou letošního čerpání rozpočtu

bude realizace akvizic


Ministerstvo obrany zahájilo hospodaření v roce 2018 s prostředky státního rozpočtu ve výši 58,9 mld. Kč. K poslednímu dni roku 2018 dosáhly veškeré disponibilní finanční prostředky, včetně mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, apod., částky 63,3 mld. Kč. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno 59,8 mld. Kč, tedy 94,5% rozpočtu. Ministerstvo obrany v roce 2018 tedy vyčerpalo o 6,9 mld. Kč více než v roce 2017, kdy bylo vyčerpáno 92,3 % rozpočtu.

„Poučili jsme se z předchozích let a přijali opatření, jejichž první výsledky se již projevily. Důraz na zlepšení schopností realizovat akvizice zůstává jednou z mých hlavních priorit. Maximální možné čerpání finančních prostředků v daném rozpočtovém roce je nezbytnou podmínkou pro úspěšné využití rostoucího obranného rozpočtu do budoucna,“ zdůrazňuje ministr obrany Lubomír Metnar.

Stovky investičních akcí
Kromě financování běžného provozu se podařilo zrealizovat několik stovek investičních akcí v celkové výši 9,4 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější patřily pronájem nadzvukových letounů JAS-39 Gripen včetně jejich modernizace (1,8 mld. Kč), pořízení lehkého obrněného vozidla CBRN (625 mil. Kč), komunikační prostředky Harris (1,2 mld. Kč), pořízení přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70NG (284 mil. Kč) a letištní radiolokátory (162 mil. Kč). Investiční akce nemovité infrastruktury byly financovány ve výši 2,1 mld. Kč. Z celkové částky rozpočtu nebyly profinancovány peněžní prostředky ve výši 3,5 mld. Kč. Tyto budou převedeny k využití v roce 2019.

Převážná většina uvedených nevyčerpaných prostředků ve výši 2,8 mld. Kč spadá do oblasti programového financování. Nejvýznamnější akcí, kterou nebylo možné profinancovat, je pořízení mobilních 3D radiolokátorů MADR, kde se dosud nepodařilo uzavřít smlouvu, a tak se nevyčerpalo plánovaných 868 mil. Kč. Informace o této veřejné zakázce byla na konci roku 2018 předložena ministrem obrany pro informaci vládě a smlouva bude podepsána v letošním roce. Hlavním důvodem nečerpání dalších akcí však byly ve většině případů problémy s realizací na straně dodavatele. Konkrétně se jednalo o pořízení letounů dvojího řízení L-159T za 347 mil. Kč, letištních radiolokátorů za 329 mil. Kč, vyprošťovacích vozidel za 190 mil. Kč, bojových vozidel pro speciální síly za 65 mil. Kč či osobních automobilů za 70 mil. Kč. V oblasti nemovité infrastruktury nebyly dokončeny investiční akce za 482 mil. Kč.

Akviziční výdaje běžného charakteru
Další neprofinancované peněžní prostředky ve výši 400 mil. Kč představují akviziční výdaje běžného charakteru. Mezi nejvýznamnější nerealizované výdaje patří servis a náhradní díly na leteckou techniku, kolová obrněná vozidla a transportéry celkem za 183 mil. Kč, dále nebyly profinancovány služby v oblasti informačních technologií za 65 mil. Kč a nebyla dodána munice na tank T-72 za 53 mil. Kč. V oblasti provozních výdajů Ministerstvo obrany musí udržovat neustále určitou „provozní rezervu“, která se s blížícím koncem roku postupně snižuje. Tato „havarijní rezerva“ slouží k případnému řešení nenadálých situací, a tudíž zůstatek prostředků v této výši je považován za naprosto minimální, který nelze nikdy zcela eliminovat.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebylo v oblasti účelové podpory vyčerpáno 100 mil. Kč a v oblasti mandatorních výdajů nebyly dočerpány prostředky ve výši 200 mil. Kč.

V roce 2019 je primárním cílem použít nespotřebované akviziční prostředky zejména na dofinancování původních věcných záměrů k dokončení významných investičních projektů a akvizičních akcí v oblasti běžných výdajů k zajištění provozuschopnosti vojenské techniky.

Text: Jan Pejšek, odbor komunikace MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.