MENU

Ministerstvo obrany SR bude rokovať

o obstaraní 3D rádiolokátorov


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ukončilo vyhodnocovaciu fázu prijatých vládnych ponúk v súvislosti s obmenou rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Konkrétne ide o 17 ks 3D rádiolokátorov – 6 ks stredného, 5 ks malého a 6 ks blízkeho dosahu, ktoré rezort plánuje obstarať v súvislosti s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030, schváleným vládou SR v roku 2017.

Na základe výzvy boli ministerstvu obrany predložené ponuky z desiatich krajín: Francúzskej republiky, Holandského kráľovstva, štátu Izrael, Maďarska, Poľskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátov amerických, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky a Tureckej republiky.

Projektový tím pozostávajúci z expertov ministerstva obrany, Generálneho štábu a Vzdušných síl OS SR zodpovedných za oblasť frekvenčných pásiem, prevádzky rádiolokátorov, protivzdušnej obrany, logistiky, legislatívy, akvizície a financií vyhodnocoval predložené ponuky z hľadiska technických a operačných požiadaviek, cenových ponúk, termínov dodávok, interoperability s NATO, výcviku, logistického zabezpečenia a možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu. Na základe vyhodnotenia ponúk boli ako najvýhodnejšie vyhodnotené ponuky vlád Francúzskej republiky, štátu Izrael a Spojených štátov amerických.

V nasledujúcej fáze budú prebiehať bilaterálne rokovania s predstaviteľmi týchto krajín. Zároveň budú prebiehať rokovania s príslušnými agentúrami NATO v súvislosti s integráciou 3D rádiolokačnej techniky do aliančných systémov a tiež s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami.

V súlade s uznesením vlády z júla 2018 bude do 30. júna 2019 vláde SR predložený návrh medzivládnej dohody na realizáciu „Obmeny rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR (stredný, malý a blízky dosah)“ s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb OS SR, časovým plánom ich obstarania a štúdiou uskutočniteľnosti zostavenou v súlade s Rámcom na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.