MENU

Prvotné cvičenie AZ Vojenskej polície SR

V súlade s Nariadením ministra obrany č. 32/2018 z 29. mája 2018 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2019 sa v termíne 10. až 21. júna 2019 v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek uskutočnilo prvé cvičenie aktívnych záloh Vojenskej polície.

Primárnou úlohou tohto cvičenia aktívnych záloh Vojenskej polície bolo pripraviť vojakov aktívnych záloh na plnenie úloh výkonu mimoriadnej služby a zároveň vytvoriť predpoklady pre mobilizačné rozvinutie Vojenskej polície v čase vojny a vojnového stavu.

Z plánovaného počtu 10 účastníkov sa uvedeného cvičenia zúčastnilo 9. Zloženie bolo rôznorodé avšak prevažovali zväčša bývalí príslušníci Vojenskej polície a bývalí príslušníci OS SR. Jeden účastník bol bývalý príslušník PZ SR.

V priebehu dvoch týždňov účastníci absolvovali 80 hodín vyučovania v pomere 55 % prednášok a 45 % praktického cvičenia. Štruktúra cvičenia pozostávala z viacerých blokov, ktoré na seba nadväzovali a vytvorili ucelený komplex postupov a prostriedkov. V rámci prednášok a praktického cvičenia sa účastníci cvičenia oboznámil so zákonom o Vojenskej polícií v znení jeho neskorších úprav, taktiež s vybranými ustanoveniami Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o priestupkoch, zákona o ozbrojených silách SR, zákona o brannej povinnosti, zákona o cestnej premávke, zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a internými predpismi upravujúcimi službu dopravnej a poriadkovej polície, problematiku služobných zákrokov a vševojskovú prípravu.

Z reakcií účastníkov cvičenia vyberáme vyjadrenie nrtm. Mgr. Petra Lorenca, ktorý   konštatoval „V rámci cvičenia som si zdokonalil nadobudnuté vedomosti a zručnosti týkajúce sa policajnej činnosti a získal som prehľad o zmenách v zákonoch a interných normatívnych predpisoch upravujúcu túto činnosť. Už dnes som plný očakávania, čo nám inštruktori pripravia v budúcom roku.“

Ambíciou Vojenskej polície je postupné navýšenie počtov vojakov aktívnych záloh vo Vojenskej polícií do roku 2022 na počet 53 príslušníkov, čo prezrádza aj navýšenie pre rok 2020 na počet 25 vojakov aktívnych záloh.

S potešením môžeme konštatovať, že úvodný ročník splnil stanovené ciele a naďalej budeme pokračovať v snahe o ďalšie napredovanie v rozvíjaní aktívnych záloh Vojenskej polície.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.