Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Veliteľ bbz Trenčín vyhodnotil výcvikový rok 2019

V priestoroch Práporu logistiky Hlohovec a Práporu logistiky Topoľčany sa konalo v dňoch 18. a 19. februára Veliteľské zhromaždenie veliteľa brigády bojového zabezpečenia (ďalej len bbz). Stretli sa na ňom hlavní funkcionári veliteľstva brigády, velitelia jednotlivých priamo podriadených útvarov ako aj ich hlavní funkcionári, aby vyhodnotili uplynulý výcvikový rok.

Návštevou zhromaždenia vojakov poctil aj zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len PS OS SR) brigádny generál Karol Navrátil. Ďalším hosťom bola aj náčelníčka odboru logistiky PS OS SR plukovníčka Zuzana Kraushuberová, ktorá pôsobila vo funkcii veliteľky bbz počas uplynulého roka do 30. novembra 2019.

Po otvorení veliteľského zhromaždenia a privítaní prítomných veliteľom brigády plukovníkom Jánom Bujňákom vystúpila náčelníčka štábu brigády podplukovníčka Elena Hrabáková, aby vyhodnotila oblasť služobnej a pracovnej disciplíny za výcvikový rok 2019. Po jej vystúpení nej pokračovali jednotliví zodpovední odborní funkcionári vo vyhodnotení kontrolnej činnosti a výcviku. Po príchode a privítaní už spomínaného významného hosťa v sprievode veliaceho poddôstojníka PS OS SR štnrtm. Rastislava Bodnára nasledoval hlavný bod programu, a to vyhodnotenie splnenia rozhodujúcich úloh predchádzajúceho výcvikového roka veliteľom brigády. Následne sa slova ujal veliaci poddôstojník bbz štnrtm. Milan Pavlík, ktorý vyhodnotil plnenie úloh štruktúry mužstva a poddôstojníkov.

Po vyhodnotení splnenia priorít a rozhodujúcich úloh za výcvikový rok 2019 pred účastníkov zhromaždenia vystúpil po vyhodnotení splnenia priorít a rozhodujúcich úloh zástupca veliteľa pozemných síl, ktorý nadviazal na predchádzajúce vystúpenia a skonštatoval, že brigáda v minulom roku splnila všetky stanovené úlohy, čím prispela k splneniu hlavných priorít nielen pozemných síl, ale aj náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „NGŠ“). Súčasne vyjadril brigádny generál Navrátil presvedčenie, že aj vo výcvikovom roku 2020 splní bbz stanovené úlohy na rovnako profesionálnej úrovni.

V poobedňajších hodinách pokračovalo zhromaždenie ďalším bodom programu – rozborom škôd a strát v predchádzajúcom roku v podaní náčelníka logistiky podplukovníka Petra Bednárika a rozborom nedostatkov organizácie služobnej telesnej prípravy, ktorý vykonal zástupca veliteľa bbz plukovník Maroš Murárik. Po krátkej diskusii nasledovalo prerokovanie personálnych zámerov s príslušníkmi bbz a porada veliteľa bbz, na ktorej odzneli informácie z veliteľského zhromaždenia NGŠ a z veliteľského zhromaždenia veliteľa PS OS SR. Súčasne prebiehala aj porada veliacich poddôstojníkov brigády, ktorou bol prvý deň zhromaždenia ukončený.

Druhá časť veliteľského zhromaždenia pokračovala nasledujúci deň v prápore logistiky Topoľčany. V rámci nej odzneli prednášky k deklarovaným jednotkám v pôsobnosti bbz, k návrhu systému hodnotenia pripravenosti veliteľov a príslušníkov štábov na plnenie úloh v rámci PS OS SR a k čerpaniu finančných prostriedkov na rok 2020. Ďalej nasledovala odborná časť, v rámci ktorej sa náčelník logistiky podplukovník Bednárik vyjadril k čerpaniu finančných prostriedkov na rok 2020 a k opatreniam na zlepšenie koeficientu technickej pohotovosti . Súčasťou odbornej časti boli aj prednášky k systému vykonávania previerky pohotovosti síl, systému hlásení a ukážkou činnosti dozornej služby. Hlavní funkcionári bbz vykonali aj obhliadku priestorov opravárenskej haly topoľčianskeho práporu.

Na záver veliteľ bbz vyslovil uznanie a poďakovanie všetkým príslušníkom bbz, korí sa podieľali na plnení úloh vo výcvikovom roku 2019 a zdôraznil, aby aj v tomto roku pristúpili k plneniu úloh zodpovedne, s plným nasadením a s vysokou profesionalitou.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: kpt. Ing. Jana Blahová /r
Foto: rtm. Janošťák, kpt. Krišica, Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.