MENU

Generálové se osobně podíleli

na distanční výuce na UO


Ředitelé sekcí Ministerstva obrany a velitelství AČR se osobně zapojili do distančního vzdělávání studentů pátých ročníků obou brněnských fakult Univerzity obrany v Brně.

V rámci předmětu Aktuální problémy vojenství představili klíčové součásti ministerstva obrany, jejich působnost, úkoly a vize do budoucna. Studenti výstupních ročníků tak byli seznámeni nejen s realitou, ale i budoucností armádního prostředí, do kterého po úspěšném absolvování studia nastoupí.

Přechod z prezenční formy výuky na distanční přinesl přes všechny své nedostatky alespoň jeden pozitivní prvek, totiž možnost snazšího zapojení odborníků z praxe do procesu vzdělávání. Příležitost podílet se na výuce prostřednictvím videohovoru uvítali hlavní představitelé sekcí MO a velitelství AČR a osobně se zapojili do přednášek. V předmětu Aktuální problémy vojenství, který je koncipován jako průřezový předmět pro páté ročníky, byli studenti seznámeni s aktuální situací ve výstavbě, rozvoji a použitím AČR.

V úvodu předmětu byl položen důraz na proměny současného bezpečnostního prostředí a možné trendy jeho vývoje. Systém plánování operací NATO a současný stav v přípravě a účasti jednotek AČR v zahraničních operacích představilo Velitelství pro operace MO. Zároveň byl posluchačům představen záměr dalšího působení v těchto misích.

Generál Ivo Střecha ve své přednášce objasnil současnou strukturu rezortu obrany a představil hlavní modernizační programy jednotlivých druhů sil. Podtrhl důležitost realizace modernizačních programů jako jednoho z pilířů naplnění Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2030. Generál Štefan Muránský následně představil sekci logistiky a hlavní aktivity v rozvoji a výstavbě logistiky a tzv. Host National Support pro činnost v míru, v poli a za krizových situací. Nejen o situaci v boji s „covidem“ přednášel generál Zoltán Bubeník. Studenty seznámil se strukturou a organizací vojenského zdravotnictví a objasnil hlavní úkoly zdravotnické služby v rámci rezortu obrany. Historií, posláním a hlavními úkoly vojenské policie se ve své přednášce zabýval generál Miroslav Murček. Ve svém vystoupení se v závěru zaměřil na aktivity Vojenské policie v zahraničních operacích a cvičeních. V rámci poslední přednášky byla generálem Miroslavem Feixem představena nová, ale velice významná složka Generálního štábu, a to Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Ve svém vystoupení zdůraznil význam a budoucnost boje v kybernetickém prostoru a informačním prostředí a místo a úlohu těchto sil v budoucích operacích.

Přesto, že výuka probíhala distančním způsobem v prostředí MS Teams, studenti byli v závěru přednášek aktivní a svými dotazy potvrdili zájem o budoucí službu v AČR. Z reakcí studentů byl stejně jako každoročně kladně hodnocen osobní přístup přednášejících ředitelů sekcí a velitelství. Nejen touto aktivitou byl potvrzen zájem generálního štábu o budoucí „mladou krev“ velitelského sboru AČR.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Ivo Pikner, Univerzita obrany v Brně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.