MENU

Součástí Ministerstva obrany ČR bude

Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci


V pondělí 22. února schválila vláda České republiky záměr ministra obrany Lubomíra Metnara zřídit Agenturu pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která bude součástí Ministerstva obrany ČR jako jeho samostatný útvar.

Cílem nově vznikající agentury je podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Agentura nebude skutečně nakupovat a prodávat vojenský materiál. Bude však zajišťovat vládní zprostředkování této dohody, která bude zastřešena jednak zárukami za technickou kvalitu zboží (poskytovanou národní certifikační autoritou – státním podnikem Vojenský technický ústav) a jednak mezivládní dohodou o vojensko-technické spolupráci. V konečné fázi navrhne vhodné řešení státního zastřešení kontraktu, který bude podepsán mezi českým dodavatelem a zahraniční vládou.

„Po podobné podpoře od státu volají české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen sedm států na světě a nyní k nim bude patřit i Česká republika,“ uvedl ministr Metnar.

Přepokládané náklady na první rok jejího fungování hrazené z rozpočtu Ministerstva obrany ČR jsou 16 milionů Kč, přičemž je pro ni na počátku vyčleněno 10 pracovních míst. Svoji činnost by měla zahájit 15. března 2021.

Vznik agentury vychází ze zkušeností českých partnerů, mezi něž patří zejména USA, Francie, Švédsko a Izrael. Z jejich zkušeností vyplývá, že podobný nástroj zaručuje větší důvěryhodnost a celkovou efektivitu mezinárodně-obranných obchodních relací. Vysoká míra transparentnosti obranné spolupráce tak může České republice zajistit konkurenční výhodu mezi vývozci vojenského materiálu.

„V mezinárodním kontextu tím Česká republika vyšle jednoznačný signál, že je vždy připravená a schopná adaptovat se na nové podmínky. Pro mnohé státy se můžeme stát cenným spojencem v oblasti obranné spolupráce,“ doplnil náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Tomáš Kopečný.

Klíčovým prvkem ve fungování agentury bude maximální koordinace se všemi resorty, které se zabývají podporou exportu. Za tímto účelem bude zřízena mezirezortní pracovní skupina, ve které bude zastoupeno Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo financí ČR.

Ministr obrany vládu také informoval o účasti ozbrojených sil České republiky na 14 vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na 11 vojenských cvičeních na území České republiky ve druhém pololetí 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 byla převážná část plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery zrušena a celkové náklady tak činily 24,4 milionu Kč.

Text: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.