MENU

Vojenskí policajti sa zdokonaľovali v oblasti

vyšetrovania extrémizmu a radikalizmu

Oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície nadviazalo súčinnosť s Protiteroristickou centrálou Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR. Dôvodom bola novo vzniknutá Koncepcia boja proti extrémizmu a radikalizmu do roku 2024, pričom Vojenská polícia plní úlohy, ktoré z nej vyplývajú.

Dňa 15. apríla 2021 sa priestoroch Vojenskej polície Trenčín uskutočnilo – v online forme – odborné vzdelávanie vybraných príslušníkov Vojenskej polície za účelom zvýšenia ich odbornosti na úseku extrémizmu a radikalizmu. Zamestnania sa zúčastnili príslušníci Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti spolu s vyšetrovateľmi Odboru policajného výkonu Bratislava, Prešov a príslušník Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek.

V rámci vzdelávania so svojimi odbornými príspevkami vystúpili odborníci v oblasti vyšetrovania a odhaľovania extrémistických trestných činov, ktorí prítomných vojenských policajtov oboznámili so svojou pôsobnosťou, odbornými činnosťami a na konkrétnych príkladoch z praxe poukázali na nedostatky, s ktorými sa v rámci svojej odbornej praxe pri odhaľovaní a vyšetrovaní stretávajú.

Aktívna účasť príslušníkov Vojenskej polície, ako aj samotná výmena informácií a poznatkov s orgánmi činnými v trestnom konaní je pre príslušníkov Vojenskej polície veľkým prínosom. Dúfame, že táto spolupráca sa bude v budúcnosti aj naďalej rozvíjať.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.