MENU

Obnova osvetlenia Pamätníka

1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle


Vojenský historický ústav Bratislava (VHÚ) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (Mo Svidník VHM) okrem mnohých úloh aj odbornú starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku s názvom Duklianske bojisko, ktorej dominantnou, neodmysliteľnou súčasťou je Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle.

VHÚ, ako správca vyššie uvedených objektov, uvedomujúc si význam tohto monumentálneho pamätného miesta bezprostredne spätého s historickými udalosťami viažucimi sa k samotnému počiatku oslobodzovacích bojov o Slovensko, realizoval v spolupráci s neziskovou organizáciou Dukla Destination a spoločnosťou Jaco security, s. r. o., v priebehu mája a júna 2021 prostredníctvom svojho svidníckeho múzejného pracoviska komplexnú obnovu jeho osvetlenia.

Obnova spočívala predovšetkým v odstránení starých zariadení s nefunkčnými a poškodenými svietidlami, a v ich následnom nahradení novými, modernými a štýlovými nízkoenergetickými LED reflektormi napojenými na senzory súmrakového spínača, s tým, že dva reflektory po zotmení osvetľujú samotný pylón pamätníka spolu s časťou jeho predpolia. Tretí reflektor potom osvetľuje v smere od cintorína samotnú vernú umeleckú kópiu pôvodnej sochy československého vojaka vzdávajúceho hold padlým spolubojovníkom, ktorá bola v rámci celkovej komplexnej obnovy tohto pamätného miesta nainštalovaná na piedestál v roku 2014, pri príležitosti osláv 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

Na tomto mieste treba však jedným dychom dodať, že samotné osvetlenie nebolo, resp. nemohlo byť obnovené v celom pôvodnom rozsahu, ale iba čiastočne, keďže samotný areálu pamätníka a vojnového cintorína sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, konkrétne Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina. VHÚ uvedomujúc si s plnou vážnosťou tú skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou tohto chráneného územia je pestrá a vzácna flóra a fauna, pre ktorú je, prirodzene, potrebné zachovať čo možno najlepšiu kvalitu životného prostredia (aby svetlo nenarúšalo prirodzené prostredie a biorytmus živočíchov, ktoré sa tam nachádzajú), tak pristúpil po množstve predchádzajúcich konzultácií s odbornými zamestnancami Krajského pamiatkového úradu Prešov a Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty Medzilaborce k tomuto kompromisnému riešeniu.

Napokon treba ešte spomenúť, že VHÚ v roku 2021 sa v súvislosti s postupne prebiehajúcou celkovou obnovou Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom na Dukle plánuje vykonať aj kompletná výmena ochranného presklenia nachádzajúceho sa za umelecky stvárneným vstupným portálom do obradnej siene s kolumbáriom.  

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.