MENU

Revitalizácia pamätníka vo Svidníku

Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie zabezpečuje okrem mnohých ďalších úloh aj odbornú starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku Duklianske bojisko, ktorej jednou z hlavných a dominantných súčastí je Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku.

VHÚ, uvedomujúc si význam tohto pamätného miesta bezprostredne spätého s historickými udalosťami viažucimi sa k oslobodzovacím bojom o Slovensko, začal už v roku 2017 jeho komplexnú obnovu a revitalizáciu. V rámci nej boli v týchto dňoch dokončené odborné práce na komplexnej obnove prednej časti vonkajšieho oporného múra areálu pamätníka spočívajúce v jeho spevnení, v kompletnom očistení jednotlivých kamenných blokov, v oprave, resp. nahradení poškodených kamenných blokov, ako aj v obnove poškodených škár medzi jednotlivými blokmi. Ešte predtým bola vykonaná aj odborná a komplexná rekonštrukcia a obnova pylónu pamätníka spolu s piedestálom nachádzajúcim sa pod sochou sovietskeho seržanta. Jednotlivé travertínové bloky, z ktorých sú pylón a piedestál vytvorené, boli najskôr pomocou špeciálnych neagresívnych prostriedkov kompletne a šetrne vyčistené, a potom boli defekty na menej poškodených blokoch opravené špeciálnou stavebnou chémiou. Neopraviteľné bloky boli nahradené novými. Okrem toho boli očistené aj súsošia nachádzajúce sa na oboch stranách predpolia pylónu pamätníka.

VHÚ v spolupráci s neziskovou organizáciou Dukla Destination realizoval komplexnú obnovu viac ako 30-ročného osvetlenia Pamätníka sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku. Komplexná obnova spočívala v odstránení starých zariadení s nefunkčnými a poškodenými svietidlami, a v ich následnom nahradení novými, modernými a štýlovými nízkoenergetickými LED reflektormi napojenými na senzory súmrakového spínača s tým, že dva reflektory po zotmení osvetľujú samotný pylón pamätníka, jeden reflektor osvetľuje sochu sovietskeho seržanta spolu s piedestálom a napokon štvrtý reflektor osvetľuje schodisko pod sochou spolu s časťou predpolia pamätníka. Popri obnove osvetlenia boli v areáli pamätníka taktiež nainštalované moderné bezpečnostné kamery, ktoré neustále monitorujú celý priestor tohto pamätného miesta bezprostredne spätého s historickými udalosťami viažucimi sa k bojom o oslobodenie Slovenska.

V areáli pamätníka bola postupne vykonaná aj rozsiahla úprava drevín a zelene spočívajúca vo výrube väčšieho množstva prestarnutých, náletových, poškodených a škodcami napadnutých drevín a krovín s následným odstránením ich pňov a koreňových systémov, a taktiež aj zatrávnením celého výrubom zasiahnutého areálu s cieľom čo možno najviac prinavrátiť tomuto miestu podobu, akú malo v čase svojho sprístupnenia pre verejnosť. Popri tom sa obnovy dočkali aj veľkorozmerné drevené kríže umiestnené pred oboma vrchnými masovými hrobmi.

Všetky vyššie uvedené práce súvisiace so snahou VHÚ o komplexnú obnovu Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku boli realizované po množstve predchádzajúcich konzultácií s Krajským pamiatkovým úradom Prešov, a po následnom schválení jednotlivých plánovaných úprav vecne príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.