Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Zomrel historik Michal Štefanský, CSc.

Dňa 10. novembra 2019 sa definitívne skončila životná púť Michala Štefanského, CSc., vzácneho priateľa a kolegu.

Michal Štefanský sa narodil 3. júna 1943 v Snakove. Základnú školskú dochádzku absolvoval v rodnej obci. V štúdiu pokračoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bardejove, ktorú ukončil maturitnou skúškou. Po úspešnom prijímacom konaní bol prijatý na vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný smer: učiteľstvo pre školy II. cyklu, študijný odbor: dejepis – zemepis.

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1965, keď mu priznali vysokoškolskú kvalifikáciu – promovaný historik. Po skončení štúdia absolvoval jednoročnú vojenskú službu. Po nej nastúpil do zamestnania ako stredoškolský profesor v Strednej priemyselnej škole chemickej vo Svite. Od roku 1972 pracoval ako vysokoškolský pedagóg v Nitre a potom ako vedecký pracovník v ústavoch politických vied v Bratislave.

V rokoch 1990 – 1992 bol spolupracovníkom vládnej komisie pre analýzu historických udalostí v rokoch 1967 – 1970. V roku 1980 mu bola vedeckou radou Univerzity Komenského, po obhajobe kandidátskej dizertačnej práce, udelená vedecká hodnosť kandidáta historických vied. Od roku 1991 pôsobil v Politologickom ústave Slovenskej akadémie vied. V rokoch 2000 – 2001 zastával funkciu poradca ministra obrany SR.

Od polovice roka 2001 až do novembra 2013 pracoval vo Vojenskom historickom ústave ako samostatný vedecký pracovník, kde sa venoval problematike vojenských dejín Slovenska od konca 60-tych rokov minulého storočia až do súčasnosti v širokých vecných a spoločenských súvislostiach. V rokoch 2015 až 2017 bol pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Michal Štefanský sa aktívne zúčastňoval na prezentácii výsledkov vedeckého výskumu k udalostiam roku 1968 v Československu na medzinárodných konferenciách a seminároch, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Bol autorom celého radu štúdií k uvedeným historickým udalostiam, ako aj k iným vojensko-politickým a medzinárodným problémom súčasného sveta.

Michal Štefanský bol autorom, spoluautorom, editorom či spolueditorom mnohých vedeckých prác, kolektívnych monografií a vedeckých zborníkov. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť nasledovné diela: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti (1998); Kronika Slovenska 2 (1999); Kronika 20. storočia (2000); Vojenské dejiny Slovenska VI. zväzok 1945 – 1968 (2007); Slovensko. Vojenská kronika (2007); Vojenské dejiny Slovenska slovom a obrazom (2013); Studená vojna – Slovensko 1946 – 1954 (2008), Studená vojna – Slovensko 1955 – 1962 (2012), Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov (2015)…

K prehĺbeniu historického vedomia prispel desiatkami článkov v tlači, vystúpeniami v rozhlase, televízii a dokumentárnych filmoch.

Za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumu bol viackrát ocenený.

Michal Štefanský bol pracovitý a skromný človek, jeho kľudné vystupovanie a ľudskosť nám bude chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.