MENU

VHÚ Bratislava a informačné technológie

Vojenský historický ústav (VHÚ) Bratislava ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie v rokoch 2013 až 2020 úspešne zrealizoval dva projekty financované z fondov Európskej únie a zabezpečil ich udržateľnosť.

Prvým z nich bol projekt „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“, ktorý vytvoril základ pre systematické narábanie so zdigitalizovanými archívnymi objektmi vojensko-historického charakteru na Slovensku vo formátoch, konformných s európskymi štandardmi. V rámci tohto projektu bol v priestoroch bratislavského Vojenského historického archívu vybudovaný dlhodobý archív, ktorý garantuje vysokú bezpečnosť spracovávaných dát. Zároveň garantuje aj vysokú dostupnosť systémov, ktorá je z pohľadu užívateľov nevyhnutná pre dôveryhodnosť pri každodennom a pravidelnom prístupe k zdrojom a aplikáciám. K 30. novembru 2020 VHÚ užívateľom v tzv. e-bádateľni doposiaľ sprístupnil 25 125 digitálnych objektov, v rozsahu cca 300 000 strán dokumentov (http://ebadatelnavha.vhu.sk/sk). Od 1. júna 2015, keď bola e-bádateľňa uvedená do prevádzky, ju do dnešného dňa navštívilo 28 358 návštevníkov z viac ako 105 krajín sveta, ktorí preštudovali 231 766 strán historických dokumentov.

Druhým z projektov bol projekt pod názvom „Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu VHÚ“. Hlavným zámerom projektu, ktorý sa primárne realizoval v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku, bolo vybudovanie informačno-technického zabezpečenia a počítačovo-komunikačnej infraštruktúry, ktoré umožnili výrazne zvýšiť kvalitu výskumu VHÚ, a to nielen z hľadiska detailov skúmania, ale aj jeho objemu. Priatelia vojenskej minulosti Slovenska sa môžu s výsledkami hore uvedeného projektu oboznámiť v expozíciách nášho múzea v Piešťanoch a vo Svidníku alebo na https://ebadatelnavhm.vhu.sk/home.

VHÚ plánuje naďalej rozvíjať oba projekty, s cieľom priblížiť ich benefity širokej verejnosti. Už dnes si môžu návštevníci našej webovej stránky pozrieť interaktívnu mapu lokalít zbierkových exponátov z fondu Vojenského historického múzea, ktoré sú prezentované mimo jeho expozícií po celom území našej vlasti (https://mapalokalitexpo.vhu.sk/).

Na YouTube kanáli VHÚ Bratislava si môžu pozrieť aj zaujímavé dokumenty a vzdelávacie filmy z dielne VHÚ, ktoré pútavou formou približujú vybrané udalosti z vojenskej histórie. Záujemcovia o našu vojenskú minulosť budú môcť už onedlho „navštíviť“ expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku, a to vďaka sprístupneniu modernej webovej prezentácie „Virtuálna prehliadka VHM“. Takto aj v čase prísnych protiepidemiologických opatrení nestratia kontakt s našimi múzejnými pracoviskami.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.