MENU

Města a regiony žádají větší podporu

pro regionální letiště nejvíce dotčená pandemií


Řada regionálních letišť se jen těžce vzpamatovává z hospodářských problémů, do nichž se dostala v důsledku pandemie. Členové Evropského výboru regionů proto 1. července přijali stanovisko, v němž vyzývají Evropskou komisi, aby formulovala ještě flexibilnější a účinnější pravidla státní podpory, jež by členským státům umožnila poskytovat regionálním letištím finanční pomoc.

V tomto stanovisku, které vypracoval Władysław Ortyl (PL/EKR), VR rovněž zdůrazňuje, že zmíněná finanční podpora musí být investována do zvýšení udržitelnosti letišť s cílem přispět k dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu.

Regionální letiště se v důsledku pandemie dostala do vážných hospodářských potíží. Letecká doprava v rámci Evropy se ve srovnání s rokem 2019 snížila v roce 2020 o 54 %, a přestože letos v létě dochází k uvolnění cestovních omezení, objem provozu stále ani zdaleka nedosahuje úrovně před vypuknutím pandemie. V říjnu 2020 hrozilo, že se do platební neschopnosti dostane na 200 letišť v Evropě. Jejich úpadek by měl závažný dopad na zaměstnanost a ekonomiku regionů, ve kterých se nacházejí, a vážně by také ohrozil spojení s mnoha regiony, a zejména těmi nejvzdálenějšími nebo méně rozvinutými, kde neexistují alternativní druhy dopravy.

Zpravodaj stanoviska a maršálek Podkarpatského vojvodství Władysław Ortyl (PL/EKR) při této příležitosti prohlásil, že „regionální letiště mají zásadní význam pro územní a hospodářskou soudržnost EU – zajišťují spojení s regiony, které obsluhují, a mají neocenitelný význam pro hospodářský růst. Bez nich by mnoho společností mimo území hlavního města vůbec neinvestovalo. Do značné míry na nich závisí také odvětví cestovního ruchu. Potřebujeme flexibilnější systém státní podpory, abychom mohli podporovat oživení regionálních letišť jak během pandemie, tak i poté, co pomine. Ve svém stanovisku rovněž zdůrazňuji, že k tomu, aby většina evropských regionálních letišť současnou krizi přežila, potřebuje pomoc.“

VR se v tomto stanovisku obrací na Evropskou komisi s požadavkem, aby pomohla zmírnit finanční potíže, s nimiž se regionální letiště potýkají, a aby formulovala ještě flexibilnější a účinnější pravidla státní podpory, jež by členským státům umožnila poskytovat finanční pomoc regionálním letištím, která se nacházejí v méně rozvinutých a nejvzdálenějších regionech, kde neexistuje účinnější a udržitelnější alternativa. Tato finanční pomoc by měla být v souladu s podmínkami stanovenými v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Nástroje EU pro oživení a odolnost. Členské státy by měly také ve spolupráci s Evropskou komisí důkladně posoudit, do jaké míry by bylo možné podpořit regionální letiště v rámci národních plánů pro oživení a odolnost.

VR zároveň uznává, že je nutné zajistit, aby byly letiště i letecká doprava udržitelnější, a naléhá proto na Evropskou komisi, aby vyčlenila odpovídající finanční prostředky EU na digitalizaci letišť a rozvoj inovativních technologií. Dále VR trvá na tom, aby podmínkou pro veřejné investice do regionálních letišť bylo to, že budou v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu a se zásadou „neškodit životnímu prostředí“.

Souvislosti

K největšímu úbytku přímých leteckých spojení došlo v důsledku pandemie v případě menších letišť, přičemž jde zejména o lety osobní letecké přepravy. Podle zprávy o propojení v letecké dopravě Airport Industry Connectivity Report klesl například počet spojení v italském Trevisu o 95 %, ve finském městě Vaasa o 91 %, ve francouzském Quimperu o 87 % a v bulharském Burgasu o 82 %. Největší evropská letiště pro přepravu nákladu, jako je např. letiště v belgickém Lutychu, však zaznamenala nárůst počtu nákladních letů o 10,7 %.

Členové VR přijali 30. června stanovisko ke Strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu. Tuto strategii mobility představila Evropská komise na konci loňského roku. Jejím cílem je transformovat evropské odvětví dopravy a do roku 2050 snížit emise v tomto odvětví o 90 %. Tiskovou zprávu VR o tomto stanovisku si můžete přečíst – ZDE.

Text a foto: Evropský výbor regionů /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.