MENU

KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS ZAMYSLIEŤ SA?

Zmysel života každý z nás nájde v inom veku. Kým niektorí sa tým vôbec nezaoberajú, iní majú potrebu hľadať odpovede a skúmať, prečo sa narodili a aký zmysel má ich život. Žijeme v dobe neobmedzených možností. V dobe, keď naše šťastie a zmysel života napĺňajú vonkajšie vplyvy a faktory. Veď čím viac cestovateľských splnených snov ukážeme verejnosti, či zaujmeme netradičnou pracovnou funkciou, tým naša hodnota stúpa a život dáva väčší zmysel. Možno navonok áno, ale v skutočnosti vaše ja vie, že to nie je to pravé. Kedy je teda ten správny čas hľadať zmysluplnosť svojho života?

Áno, neobmedzené možnosti máme v každej oblasti života. Môžeme nielen ces­tovať, pracovať v rôznych povolaniach, zakladať úspešné start-upy. Máme odvážne vízie, ďalekosiahle sny, ekonomicky sa nám darí, a tak si život užívame, ako sa len dá. Sluš­né auto na úrovni, milenecké vzťahy a deti bez záväzkov. Nič z toho nie je výnimočným javom v našej spoločnosti. Liberálna doba je totiž ot­vorená a ľudia súdia menej, ako to bolo v mi­nulosti.

Západný svet nás inšpiroval. Priniesol dobu, v ktorej nie sú striktné pravidlá na život a so­ciálne očakávania sú čím ďalej, tým menšie. Freelanceri, nomádi, partnerstvá bez zmlúv vernosti „v dobrom i v zlom“, „v zdraví i v cho­robe“, „v bohatstve i v chudobe“. Pre mnohých je to prežitok. Žiť slobodne, bez záväzkov, byť sám sebe pánom. Veľká časť spoločnosti má asi takýto pohľad na svet. Ak k tomu všetkému vy­zeráme mlado a energicky, človek by mal byť naplnený šťastím a spokojnosťou. Lenže sku­točne má zmysel odďaľovať dospelosť a zod­povednosť? Kedy je čas sa zamyslieť, uchopiť život do vlastných rúk a mladícku zmätenosť vymeniť za zdravý úsudok?

Dnes ešte nie? Veď nemám ani tridsať? Alebo do štyridsiatky sa rozhodnem, ktorou cestou sa uberiem? Usadím sa? Rozbehnem svoj vysníva­ný biznis? Väčšina psychológov, vedcov vo vzťa­hu so zmysluplnosťou života upriamuje svoju pozornosť na adolescentov, vysokoškolákov bez pracovných a životných skúseností či na senio­rov. Na sklonku svojho života človek môže už iba zhodnotiť ako žil, môže dať rady svojim po­tomkom, ale svoje chyby nenapraví. A tak za­mýšľať sa nad tým, aký zmysel mal môj život, na jeho konci veľa nezmení.

Presne tak, minulosť nezmeníme, ale budúc­nosť mladí dospelí ovplyvniť dokážu, veď je pred nimi takmer celý život. Nie je lepšie roz­mýšľať a hľadať zmysel života už na štarte do­spelosti? V období, keď je mladý človek otvore­ný možnostiam a veľkým výzvam dospeláckeho sveta? Práve obdobie okolo dvadsiatky je naj­vhodnejším časom na to, aby sa človek zasta­vil, pouvažoval, ktorým smerom chce svoj ži­vot viesť.

Raná dospelosť nie je pre vedcov atraktív­na. Na druhej strane je to práve to najkritic­kejšie a najdôležitejšie obdobie dospelosti. Je to životná etapa, ktorá ovplyvňuje zvyšok ži­vota človeka. Veď práve v tomto období robí­me mnohokrát malé – v danej chvíli zanedba­teľné – rozhodnutia, ktoré sa časom ukážu ako kľúčové. Tieto málo pociťované rozhodnutia zrazu menia vo veľkom smerovanie nášho ži­vota. Výber partnera, narodenie prvého die­ťaťa či voľba pracovného miesta. Toto všetko sa vo výsledku odrazí v našom živote. Postoje ku konkrétnym situáciám nám udávajú cestu a rovnako tak nás formuje aj to, ako dokážeme zvládnuť prvé ťažké a kritické životné situácie.

Ako by však mal mladý človek hľadať odpo­veď, ktorým smerom sa v živote uberať? Ako povedal rakúsky neurológ a psychiater Viktor Frankl, každá doba má svoju neurózu a každá doba potrebuje svoju psychoterapiu. „Skutoč­ne, dnes už nie sme ako v časoch Freuda kon­frontovaní so sexuálnou, ale s existenciálnou frustráciou. A typický pacient dneška už netrpí komplexom menejcennosti ako v časoch Adle­ra, ale hlbokým pocitom straty zmyslu, ktorý je úzko spojený s pocitom prázdna.“ Je to kritický výrok, s ktorým súhlasím. Vzťah zmysluplnosti života a mladých dospelých je dôležitý, dokonca Frankl v knihe Utrpenie z nezmyselného života tvrdí, že mladí dospelí sa skutočne stávajú do­spelými v momente, keď prvýkrát začnú hľadať odpoveď na otázku o zmysle života.

Vo svojej praxi koučky či pri školeniach v nadnárodných korporáciách sa čoraz častej­šie stretávam s prosbou manažérov či vedenia firiem o radu, ako pracovať s dnešnou gene­ráciou dvadsiatnikov. Ako a čo dnes motivuje mladých nespútaných ľudí ku kvalitným pra­covným výkonom? Ako udržať túto skupinu spoločnosti v jednej firme bez toho, aby v krát­kej dobe menili zamestnanie? Aj toto sú otázky, na ktoré sa dnešná spoločnosť pýta v súvislos­ti s mladou generáciou. Podobné otázky kla­dú aj samotní mladí dospelí. Čoraz viac z nich si uvedomuje, že na svete si treba nájsť svoje miesto. Veď mať istý pocit stability či istoty pot

rebuje každý z nás. Vo svojej praxi počas workshopov či na sedeniach s klientmi sa často stretávam s výrokom „viem, čo nechcem, ale neviem, čo chcem“. Pýtajú sa ma, čo majú vo svojom živote robiť, ako sa majú stať uznáva­ným a rešpektovaným dospelým človekom. Sú­časná generácia dvadsiatnikov nevie, čo od ži­vota môže očakávať. Nevedia, či už prekročili tú pomyselnú hranicu skutočnej dospelosti. Či môžu robiť to, čo ich baví a najmä, ako to môžu robiť.

Som presvedčená, že nájsť zmysluplnosť u mladých dospelých môže dopomôcť k celko­vému naplneniu životnej zmysluplnosti. Obdo­bie ranej dospelosti, teda životná dekáda medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom života človeka, prináša so sebou prvé skúsenosti v dospelosti, preberanie zodpovednosti a je kľúčom život­ného smerovania človeka. Získať obraz o svo­jom živote v tomto mladom veku môže človeku otvoriť obzory, ktoré by inak objavil omnoho neskôr. Preto aj napriek uponáhľanej dobe, keď mladá generácia žije prevažne zo dňa na deň s ľahkosťou svojho bytia, je namieste, aby sa mladí dospelí na chvíľu zastavili a zamysleli nad zmysluplnosťou svojich skutkov a rozhod­nutí.

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.