MENU

Prečo si mamy neveria?

Keďže sama bola na šesťročnej materskej dovolenke, rozumie mamám, ktoré sa vracajú po dlhšej pauze opäť do práce, aj firmám, ktoré mamy zamestnávajú. Tieto svoje skúsenosti spoluzakladateľka organizácie Pracujúce mamy, HR špecialistka a lektorka Terézia Miháliková prepája a využíva pri pomoci ženám, ktoré sa pracovne hľadajú.

Koniec materskej či rodičovskej dovolenky býva pre ženy často náročný, plný pochybností a neis­toty. S akými obavami bojujú?

Veľa žien má strach, čo bude „potom“. Ten prame­ní z toho, že je to pre nich nová situácia. Kladú si zároveň otázky, kam sa vrátia, či k aktuálnemu za­mestnávateľovi, alebo si budú hľadať niečo nové, či sa im podarí vyjednať si dostatočne flexibilné pod­mienky, ktoré potrebujú kvôli rodine a malým de­ťom. Či im zoberú dieťa do škôlky a čo budú robiť, keď dieťa ochorie a kto ich vlastne za týchto pod­mienok bude chcieť zamestnať. To potom ovplyv­ňuje aj ich sebavedomie a celkové vnútorné na­stavenie. Majú obavy, ako to celé zvládnu, či budú vedieť opätovne naskočiť do pracovného kolobehu a zladiť svoj pracovný a ro­dinný život. Tento strach spôso­buje, že niektoré ženy odsúvajú „riešenie“ ich pracovnej situácie na poslednú možnú chvíľu, a potom je pre ne o to náročnejšie sa s tým vysporiadať.

Dá sa tomu vyhnúť?

Je dôležité sa na túto novú situáciu pozrieť aj z iného uhla pohľa­du. Boli síce pár rokov doma, to je fakt. Čo všetko sa ale za toto obdobie naučili? Kam ich to posunulo? Stretá­vame sa s tým, že ak ženy zmenia pohľad na materskú z „problému“ na „príležitosť“, zrazu má materská dovolenka z ka­riérneho pohľadu úplne iný rozmer. Ženy zistia, že vďaka tomuto obdobiu získali zručnosti, ktoré vedia využiť aj v pracovnom svete. Naučili sa byť efektívnejšie, pri zmene plánu vedia kreatívne vy­myslieť ďalšie varianty bez veľkého stresu. Dokážu si rýchlo naštudovať novú problematiku a uviesť ju do praxe. Pri veľkom počte úloh si vedia s nadhľa­dom určiť priority.

To je fakt, ženy síce veľa získajú, ich vnútorné po­city sú však opačné. Čo s tým?

Veľmi pomôže psychohygiena. Nájsť si čas na seba, aby nemali na konci materskej pocit, že sa venova­li len „mamičkovským“ činnostiam. Môže to byť aj obľúbená knižka, šport či káva s priateľkou. Ak sa takáto psychohygiena stane pravidelnejšou, žena je spokojnejšia a má aj väčšiu mentálnu kapacitu zamýšľať sa nad svojou ďalšou kariérnou cestou. Pre mnohé ženy je toto obdobie míľnik, keď pre­hodnocujú svoje smerovanie. Môžu tento čas vy­užiť na zamyslenie sa, čo vlastne chcú robiť, aká práca ich napĺňa a baví. Aké sú ich talenty a v akej práci ich vedia využiť. Sebavedomie je o tom, že sa poznám a som si vedomá svojej hodnoty. Na tom treba pracovať postupne a spoznávať sa.

Mnohé trápia obavy nielen o seba, či to zvládnu ony, ale boja sa aj o rodinu – ako sa s ich odchodom do práce vyrovná.

Mať prácu, ktorá by bola v súlade s rodinným životom, je asi snom každej mamy. Jedno riešenie na to ale neexistuje. Kaž­dá rodina má totiž iné potreby a subjektívne vnímanie tohto ba­lansu. Nápomocné môže byť, keď sa hneď na začiatku určia priority v pra­covnej aj súkromnej oblasti. Ak je pre ženu dôležité, aby odchádza­la o pol štvrtej po dieťa do škôlky, bude si hľa­dať takú prácu, kde jej to bude umožnené. Je to ťažká výzva, keďže máme málo flexibilných úväzkov, ale aj tu platí, že nič nie je vytesané do kameňa. V takýchto prípadoch je dobré otvoriť túto tému so zamestnávateľom a hľadať riešenia. Máme skúse­nosť, že pokiaľ zamestnávatelia vidia, že umožne­ná flexibilita neovplyvní kvalitu vykonanej práce, sú oveľa náchylnejší k nej pristúpiť.

Často sa stretávame aj s tým, že mamy sa obávajú priznať si, že je toho potom na nich veľa, nepožia­dajú o pomoc.

Toto vnímame u mám bežne. Majú pocit, že všetko musia zvládať samy, inak to bude zlyhanie. Veľmi pomáha, ak sa aj verejne hovorí o tom, že každá mama potrebuje niekedy pomoc a je v poriadku si ju pýtať. Nie je to žiadna hanba, naopak. Žiadosť o pomoc neznamená nič menej a nič viac ako to, že poznáme svoje hranice a nejdeme na doraz. Že sme si vedomé svojej hodnoty a záleží nám na tom, aby sme boli v psychickej aj fyzickej pohode. Lebo to, ako sú mamy nastavené, často ovplyvňuje celú rodinu. Nie nadarmo sa hovorí: keď sa mama stane spokojnejšou, stane sa spokojnejšou celá rodina.

Mnohé na vlastnú spokojnosť však rezignujú a vzdávajú sa svojich ambícií často preto, že im zamestnávatelia v ústrety nevyjdú.

Veľkú úlohu tu zohráva, ako veľmi sú k dispozícií flexibilné úväzky. Mať možnosť flexibilne praco­vať podľa svojich potrieb znamená, že už si ženy nemusia vyberať medzi „čierno-bielym“ riešením – kariéra alebo rodina, ale môžu si „namiešať far­bu a odtieň“ podľa toho, ako to chcú mať. Pod fle­xibilitou rozumieme nielen polovičné či skrátené úväzky, ale aj flexibilitu miesta a času, kedy prácu vykonáme. Ak ženám neumožníme flexibilne pra­covať, tie, ktoré rezignujú na profesionálny rast, môžu mať neskôr pocit nevyužitého potenciálu. Čo je veľká škoda pre nás aj ako spoločnosť, lebo pri­chádzame o kvalifikovanú pracovnú silu.

Aké teda máte skúsenosti, vedia zamestnávatelia pracovať so ženami po návrate po materskej, vy­chádzajú im v ústrety?

Oslovujú nás firmy, ktoré si uvedomujú, že by chceli lepšie pracovať s ich zamestnankyňami-ma­mami, ale nevedia ako. Podľa nášho výskumu sa tak až polovica žien už nevráti do pôvodného za­mestnania. Toto vidia aj firmy – majú vysokú fluk­tuáciu a prichádzajú už o zaučené zamestnankyne. V tomto bode nás kontaktujú a majú záujem nasta­viť svoje procesy tak, aby boli atraktívnym zamest­návateľom aj pre mamy. Aj keď na Slovensku taký­to prístup firiem nie je samozrejmosťou, vnímame narastajúci počet zamestnávateľov, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Pevne veríme, že postupne sa k nim pridajú aj ďalší.

Čo, naopak, viete ponúknuť ženám-mamám? Ako im viete pomôcť?

Predovšetkým naším štrnásťtýždňovým online kurzom Spokojná v práci, ktorý robíme v spoluprá­ci s koučkou Federikou Plesník. Dodnes ním prešlo už 271 žien. Kurz je určený pre všetky mamy, ktoré sa pracovne hľadajú. Pomáha ženám prejsť si ces­tu od postoja „neviem, čo chcem robiť, v čom som dobrá“ k „už si viem zadefinovať svoju hodnotu na trhu práce, viem, čo hľadám a poznám aj konkrét­ne kroky, ako to dosiahnuť.“ Venujeme sa sebaspo­znávaniu aj praktickým veciam, ktoré ženám po­môžu nájsť si svoje profesijné uplatnenie.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.